KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH UCZNIÓW ORAZ RODZICÓW/PRAWNYCH OPIEKUNÓW I OSÓB PRZEZ NICH UPOWAŻNIONYCH

Na podstawie art. 13 ust.1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/678 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu tych danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) – zwanego dalej Rozporządzeniem,
informujemy, że:

 1. Administratorem danych osobowych uczniów oraz rodziców/prawnych opiekunów jest Publiczne Gimnazjum im. Jana Pawła II w Białobrzegach, 37-114 Białobrzegi 31

 2. Administratorem Bezpieczeństwa Informacji/Inspektorem Ochrony Danych jest Pani Agata Kula, tel. 17 224 5225, email: gim.bialobrzegi@wp.pl

 1. Państwa dane osobowe oraz dane osobowe dzieci są przetwarzane przez administratora danych na podstawie: art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenie o ochronie danych w celu realizacji zadań ustawowych, określonych w ustawie – Prawo oświatowe z dn. 14 grudnia 2016 r. Dz. U. z 2018 r. poz. 996, 1000, 1290 i 1669 oraz ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. (Dz. U. z 2018 r. poz. 1457, 1560 i 1669 z późn. zm.) w celu realizacji zadań statutowych, dydaktycznych, opiekuńczych i wychowawczych w szkole.

 2. Dane osobowe dzieci będą udostępniane wyłącznie organom lub podmiotom publicznym działającym w procesie dydaktycznym i opiekuńczo – wychowawczym na podstawie przepisów prawa oraz podmiotom świadczącym na rzecz Administratora usługi informatyczne, medyczne, kadrowo – księgowe, doradcze, audytowe, kontrolne, pocztowe.

 3. Państwa dane osobowe oraz dane dzieci przetwarzane będą w celach:

  • wypełnienia obowiązków określonych w przepisach prawa, w tym ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe; Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 sierpnia 2014r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów dokumentacji (Dz.U. z 2014r poz. 1170)

  • gdy jest to niezbędne do wykonywania zadania realizowanego w interesie publicznym;

  • na podstawie zgody – wyłącznie w celu wskazanym w treści udzielonej zgody;

  • monitoringu zgodnie z art. 108 a ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe.

 4. Państwa dane osobowe oraz podane przez Państwa dane osobowe dzieci będą przetwarzane przez Administratora danych przez okres pobytu w celu edukacji w szkole oraz przechowywane po tym czasie przez okres wynikający z przepisów o narodowym zasobie archiwalnym. Dla danych przetwarzanych na podstawie zgody, wskazany okres przetwarzania może ulec skróceniu, odpowiednio do momentu wniesienia sprzeciwu, cofnięcia zgody lub ustania celu przetwarzania.

 5. Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych, do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania i przenoszenia, a także prawo do wniesienia sprzeciwu.

 6. W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a, Rozporządzenia czyli zgody na przetwarzanie danych osobowych, przysługuje Państwu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie , bez wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Wyrażoną zgodę mogą Państwo wycofać kontaktując się z Administratorem lub przesyłając żądanie na adres siedziby administratora.

 7. W każdym przypadku przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych .

 8. Podanie przez Państwa danych osobowych, w tym danych osobowych dzieci jest wymogiem ustawowym określonym przepisami ustawy z dnia 14 grudnia 2016r Prawo oświatowe i każdy opiekun prawny zobowiązany jest do podania tych danych dla potrzeb wypełnienia obowiązku edukacyjnego.

 9. Dane osobowe osób działających w imieniu opiekunów prawnych podawane są dobrowolnie, jednakże w przypadku braku podania tych danych osoba ta nie będzie mogła działać w imieniu opiekuna prawnego.

 10. Państwa dane osobowe nie będą przetwarzane w celach związanych z automatycznym podejmowaniem decyzji i nie będą podlegały profilowaniu.

Tą informację opublikował Antoni Kluz dnia 7 Wrzesień 2018 o godz. 21:05.