Projekty

DSC_0943W ramach projektu  „Inspiracje chemiczne” 10 grudnia  2016  r.w naszym gimnazjum odbyły się pokazy chemiczne. Ciekawe doświadczenia i inspirujące pokazy z ciekłym azotem, suchym lodem, helem, wodorem to znakomita zabawa z nauką w roli głównej. Podziwialiśmy, bawiliśmy się, odkrywaliśmy i uczyliśmy się . Pokazy przeprowadziła pani Sabina Kleczyńska z „NitroGeniusz”.(B.Kluz)

zobacz galeria zdjęć

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

DSC_0857 - Kopia

“Moja kariera, moja przyszłość” – to drugi projekt, który został zrealizowany w naszym gimnazjum  w ramach Białobrzeskich Inicjatyw Edukacyjnych.  Podjęte działania miały na celu:

  1. 1. Przygotowanie uczniów do podjęcia trafnej decyzji edukacyjnej i zawodowej.

Zapewniono uczniom dostępność do usług doradczych, konsultacji specjalistycznych wspierających karierę szkolną i zawodową uczniów,  przeprowadzono warsztaty i zajęcia o tematyce prozawodowej.

2. Wspieranie rozwoju osobowości, zainteresowań, umiejętności.W czasie zajęć uczniowie określili swoje zainteresowania, mocne cechy osobowości, poznali zdolności i umiejętności przy pomocy wybranych technik badawczych pod nadzorem doradców zawodowych i przeszkolonych nauczycieli. Przeprowadzono 32 godziny zajęć prowadzonych przez doradcę zawodowego.

3. Nabycie wiedzy o zawodach.

Na zajęciach z doradcą zawodowym uczniowie poznali charakterystykę ludzkiej  pracy w wielu wybranych zawodach, zgromadzili i wypracowali zestaw materiałów, który został umieszczony w gablocie szkolnej. Kształtowali samodzielność w zdobywaniu informacji oraz wykorzystanie ich w przyszłości podczas planowania kariery szkolno – zawodowej.

4. Poszerzenie horyzontów i zwiększenie perspektyw mobilności zawodowej uczniów.

Uczniowie poznali zapotrzebowanie na poszczególne zawody na miejscowym rynku pracy, poznali możliwości rozwoju w wybranych działach gospodarki. Uczestniczyli w zajęciach warsztatowych prowadzonych przez specjalistów. Poznali w PCKP i EZ nowoczesne formy obróbki i wytwarzania urządzeń i artykułów przemysłowych.

5. Kształcenie kompetencji i rozeznania na rynku pracy.

Uczniowie zostali zapoznani z raportem PUP w Łańcucie, dzięki czemu nabyli wiedzę o miejscowym rynku pracy. Wie warsztatów kształcili swoje kompetencje i poznali dalszą drogę rozwoju w celu odpowiedniego przygotowania się do wykonywania określonych zawodów. Wykorzystano szkolną pracownię komputerowa do zrealizowania części zajęć.

6. Poznanie najbliższych zakładów pracy i instytucji.

Uczniowie brali udział w Targach Edukacyjnych w Łańcucie.(maj 2015r.) Wyjechali na Politechnikę Rzeszowską. Ze względu na przepisy BHP obowiązujące w zakładach pracy  nie udało się wyjechać do fabryki  WSK “PZL-RZESZÓW” S. A. i  KOELNER Łańcucka Fabryka Śrub Sp. z o.o. Uczniowie natomiast poznali wirtualnie największe zakłady pracy w okolicy. W ramach projektu uczniowie wyjechali do PCKP i EZ w Łańcucie, gdzie zostali zapoznani z najnowszymi technologiami w zakresie obróbki CNC, obróbki skrawaniem, spawalnictwa itd.

7. Spotkania z ludźmi sukcesu.

Przeprowadzono kilka spotkań z osobami pracującymi w różnych zawodach, którzy odnieśli sukcesy:
z p.Marzeną Wojnar – geodetą, z p.Mariszem Stanio – policjantem, z. p.Piotrem Miarą – informatykiem, z p. Anną Kotlińską – dyplomowaną pielęgniarką

Planowana wartość projektu wynosiła 5000,00 zł, kwota wydatkowana na realizację projektu:  4836,91 zł

DSC_0023

……………………………………………………………………………………………


“Spotkania młodych odkrywców” – to projekt zrealizowany w 2014 roku w ramach Białobrzeskich Inicjatyw Edukacyjnych. Wzięło w nim udział 10 uczennic, które pod opieką Pani Bożeny Kluz odkrywały tajniki reakcji chemicznych. Efekty pracy zostały przedstawione całej społeczności szkolnej oraz rodzicom w czasie zebrania ogólnego. Wartość projektu wyniosła prawie 5000 zł i była sfinansowana przez Gminę Białobrzegi.

————————————————————————————————————————————————————————————————————

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu społecznego

uekapital

I Ty możesz wiedzieć więcej

Wyrównywanie szans w gminie Białobrzegi

Informacje o projekcie

W naszej szkole od grudnia 2008 do października 2009 realizowany będzie projekt     „I Ty możesz wiedzieć więcej” współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych.

Cele projektu

Głównym celem projektu jest stworzenie możliwości równego dostępu uczniom Gimnazjum w Białobrzegach do edukacji poza godzinami lekcyjnymi poprzez opracowanie i wdrożenie Programu Rozwojowego, odpowiednio dostosowanego do rodzaju i poziomu nauczania w szkole , zgodnie z zapotrzebowaniem uczniów oraz możliwościami szkoły.

Celami szczegółowymi są:

- podniesienie poziomu nauczania  w szkole,

- zmniejszenie dysproporcji w osiągnięciach edukacyjnych,

- stworzenie możliwości pomocy uczniom mającym trudności w nauce, pochodzącym ze zróżnicowanych środowisk,

- motywowanie do dalszego kształcenia,

- pomoc w wyborze dalszej ścieżki zawodowej oraz wyborze przyszłego zawodu,

- umożliwienie rozwoju indywidualnych zainteresowań i umiejętności uczniów.

Uczestnicy projektu

W projekcie „I Ty możesz wiedzieć więcej” uczestniczyć będzie 135 uczniów naszej szkoły. Zajęcia dla grup z klas I i II będą odbywać się od stycznia do maja oraz w nowym roku szkolnym kontynuowane będą we wrześniu i w październiku.. Uczniowie klas trzecich będą uczestniczyć w zajęciach do końca roku szkolnego 2008/2009.

Beneficjentami projektu mogą być uczniowie wskazani przez wychowawców, nauczycieli oraz Ci, którzy uznają, że wymagają wsparcia, pomocy.

Zajęcia

Zajęcia wyrównawczo- rozwojowe ujęte zostały w trzy bloki, każdy na trzech poziomach nauczania:

- blok językowy obejmuje dodatkowe zajęcia z języka angielskiego ( 3 grupy po 15 uczniów na trzech poziomach nauczania – I, II, III klasa gimnazjum)

- blok informatyczny to dodatkowe zajęcia informatyczne ( 3 grupy po 15 uczniów na trzech poziomach nauczania – I, II, III klasa gimnazjum)

- blok matematyczno – przyrodniczy – dodatkowe zajęcia zostały przewidziane z zakresu matematyki, fizyki, chemii, biologii, geografii ( 3 grupy po 15 uczniów na trzech poziomach nauczania – I, II, III klasa gimnazjum).

Każdy uczestnik projektu zostanie objęty wsparciem psychologicznym, które pomoże uczniom rozeznać rodzaj posiadanych uzdolnień oraz da wskazówki do jak najlepszego ich wykorzystania.

Dla ostatnich klas objętych projektem (45 uczniów)  przewidziane zostały zajęcia z doradcą zawodowym – warsztaty informacji zawodowej w wymiarze 4 godziny dla 3 grup  oraz doradztwo indywidualne w wymiarze 3 godzin dla ucznia.

Planowane wycieczki

Wizyty studyjne dla uczniów ostatnich klas gimnazjum:

1.Wizyta w WSK Rzeszów ( 3 grupy po 15 osób).

2.Wizyta na Politechnice Rzeszowskiej m.in. w laboratorium chemicznym, biofizycznym, obróbki mechanicznej oraz w Ośrodku Kształcenia Lotniczego  w Jasionce.

3.Wizyta w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Rzeszowie.

Dla wszystkich uczestników projektu planowana jest jednodniowa wycieczka edukacyjna do Rzeszowa (m.in. zwiedzanie trasy podziemnej, Muzeum Okręgowego).

Programem kieruje koordynator H. Doroz, a asystentem jest K. Kucharska.

Zajęcia prowadzić będą nauczyciele Publicznego Gimnazjum im. Jana Pawła II w Białobrzegach.

REALIZACJA

Promocja

Informacje na temat projektu rozpoczęliśmy propagować od 1 grudnia 2008 r. Uczniowie zostali zapoznani z projektem na apelu szkolnym, a także poprzez plakaty i ulotki. Informacje na temat projektu wywieszone były  na tablicy ogłoszeniowej Samorządu Uczniowskiego oraz na stronie internetowej.

Rodzice dowiedzieli się o idei i założeniach projektu na spotkaniu ogólnym z dyrektorem szkoły i koordynatorem projektu, które odbyło się 2 XII 2008 r. w Publicznym Gimnazjum w Białobrzegach.

Społeczność lokalną poinformowano o realizacji projektu poprzez plakaty rozwieszone w centralnych punktach ogłoszeniowych Gminy Białobrzegi.

Rekrutacja

Uczestnicy zajęć zostali wyłonieni w wyniku rekomendacji wychowawców, nauczycieli oraz pedagoga szkolnego, a następnie indywidualnych rozmów z uczniami i ich rodzicami. Po uzyskaniu zgody rodziców na udział dziecka w dodatkowych zajęciach kierownictwo programu ustaliło listę uczestników zajęć, jak również listę rezerwową.

Aby zapoznać się z arkuszem rekrutacyjnym kliknij link poniżej.

Arkusz_rekrutacyjny[1]

Aby zapoznac się z harmonogramem zajęć kliknij link poniżej

Harmonogram zajęć

Wsparcie psychologiczne

W miesiącach I – IV 2009 r. odbyły się zajęcia wsparcia psychologicznego dla wszystkich uczestników projektu. Każdy uczeń odbył dwugodzinne indywidualne spotkanie z psychologiem. Dzięki rozmowom i  zastosowaniu odpowiednich narzędzi badawczych psycholog określił dziecku diagnozę indywidualnych trudności, poziom uzdolnień ogólnych oraz wskazał wytyczne do dalszej pracy terapeutycznej.

Wsparcie zawodowe

Uczniowie klas trzecich (45 osób) otrzymali wsparcie zawodowe w miesiącach II – III. Miało ono za zadanie przygotowanie uczniów do podjęcia właściwej decyzji o wyborze szkoły ponadgimnazjalnej, a przyszłości pracy zawodowej. Każdy trzecioklasista uczestniczący w projekcie brał udział w 4-godzinnych warsztatach informacji zawodowej, podczas których zapoznał się m.in. z różnymi zawodami i predyspozycjami, jakie do jego wykonywania są przydatne. Następnie każdy odbył indywidualnie 3 godziny zajęć z doradcą zawodowym. W ich trakcie wykorzystując różne techniki badawcze, doradcy starali się określić predyspozycje uczniów do wykonywania konkretnego zawodu. W wielu przypadkach potwierdziła się droga kształcenia wybrana przez młodzież. Były też sytuacje, że ucznia zachęcano do ponownego przemyślenia swojego wyboru, bowiem z oceny predyspozycji wynikało, iż nie był on właściwy. Podczas zajęć wsparcia zawodowego uczniowie uczyli się też jak pisać dokumenty niezbędne do prawidłowego funkcjonowania na rynku pracy: CV, list motywacyjny.

Wycieczki

1. Wycieczka na Politechnikę Rzeszowską miała miejsce 10 lutego 2009 r. Aktualnie uczelnia kształci ok. 13,5 tys. studentów na 20 kierunkach (9 800 na studiach stacjonarnych oraz 3 700 na studiach niestacjonarnych).

Wycieczka na Politechnike Rzeszowską

Wycieczka zrealizowana w ramach projektu "I ty możesz wiedzieć więcej" Wyrównywanie szans w gminie Białobrzegi współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu społecznego

44 Zdjęcia

 

Dzięki uprzejmości pracowników naukowych zwiedziliśmy wiele wydziałów i zobaczyliśmy ciekawe doświadczenia. Naszym przewodnikiem po Wydziale Chemicznym był prof. Wiktor Bukowski, jego doktoranci pokazali nam szereg laboratoriów i zaprezentowali efektowne doświadczenia chemiczne. Dr Elżbieta Szwajczak prowadziła zajęcia dla grup w Laboratorium Biofizycznym, a zwiedzanie Wydziału Budowy Maszyn i Lotnictwa koordynował dr Artur Jaworski. Największe wrażenie na uczestnikach wycieczki zrobiło Laboratorium Silników Spalinowych oraz Katedra Automatyki i Robotyki.

Wszyscy uświadomiliśmy sobie, że zwiedzamy nowoczesną, dobrze wyposażoną uczelnię znajdującą się w naszym regionie i współpracującą z istniejącymi tutaj firmami.

2. Wycieczka do WSK „PZL – Rzeszów” S.A. odbyła się 24 lutego 2009 roku. W jej trakcie zapoznaliśmy się z historią zakładu oraz zwiedziliśmy obecnie produkujące nowoczesne wydziały. Z racji tego iż nasza wycieczka odbywała się w zakładzie produkcyjnym musieliśmy zachować szczególne środki ostrożności (np. każdy uczestnik musiał założyć okulary ochronne).

WSK „PZL – Rzeszów” S.A. jest przedsiębiorstwem zajmującym się produkcją komponentów lotniczych i kompletnych jednostek napędowych. 11 III 2002 r. firma WSK weszła w skład amerykańskiej korporacji UTC. Po pięciu latach gruntownej restrukturyzacji i modernizacji rzeszowska WSK osiągnęła poziom światowej klasy przedsiębiorstwa produkcji lotniczej. Infrastrukturę doprowadzono do standardu obowiązującego w koncernie UTC. Zakupiono nowoczesne maszyny i urządzenia, gruntownie unowocześniono infrastrukturę informatyczną. Rewolucyjne zmiany dotknęły biuro konstrukcyjne, inżynierowie z WSK biorą udział w pracach nad projektami nowoczesnych modułów silników i silników powstających w Pratt &Whitney. WSK jest jednym z przykładów firm, gdzie zachodnie koncerny umieszczają centra konstrukcyjno – projektowe.

Najwięcej czasu poświęciliśmy na zwiedzanie Wydziału Zespołów Blaszanych  Zakładu Lotniczego, na którym produkuje się kadłuby sprężarek, komory spalania, aparaty kierujące, dyfuzory, łopatki sprężarek, turbin, koła zębate, korpusy, kadłuby itp.

Zakład dba też o upamiętnienie przeszłości. Tuż za bramą  wejściową znajduje się pomnik poświecony członkom ruchu oporu z czasów II wojny światowej, którzy dążąc do paraliżu produkcji na potrzeby hitlerowskich Niemiec, sypali piasek do urządzeń bądź niszczyli je łomami. W specjalnie wydzielonym pomieszczeniu znajdują się modele produkowanych wcześniej na WSK silników.

Dzięki wycieczce wszyscy zrozumieliśmy jak wielki i nowoczesny zakład ma swoją siedzibę na Podkarpaciu. Przewodnicy podkreślali jakie cechy charakteru są pożądane u pracujących tutaj – odpowiedzialność, sumienność, rzetelność. Zwracali też uwagę na wakaty przy obrabiarkach sterowanych numerycznie. Zrozumieliśmy, co znaczy, iż szansą na rozwój naszego regionu jest Dolina Lotnicza.

3. Wszyscy uczestnicy projektu uczestniczyli w jednodniowej wycieczce do Rzeszowa. Rozpoczęła się ona projekcją filmu w kinie Helios pt.”Generał Nil”. Następnie grupy w różnej kolejności zwiedzały Muzeum Okręgowe oraz Trasę Podziemną. Każdy miał też zarezerwowany czas na posiłek w Mc Donald’s.

Podsumowanie

29 X 2009 roku odbyły się ostatnie zajęcia w ramach projektu “I Ty możesz wiedzieć więcej”.
Nadszedł czas podsumowań.

Głównymi celami projektu było: podniesienie poziomu nauczania w szkole, zmniejszenie dysproporcji w osiągnięciach edukacyjnych, stworzenie możliwości pomocy uczniom mającym trudności w nauce, pochodzącym ze zróżnicowanych środowisk, motywowanie do dalszego kształcenia, umożliwienie rozwoju indywidualnych zainteresowań i umiejętności uczniów.

Na zajęciach kształcone były m.in. umiejętności logicznego myślenia, rozwiązywania problemów, ćwiczenia pamięci, wykorzystania wiedzy w praktyce, właściwego korzystania z Internetu, komunikowania się w języku obcym, wykorzystania zdobytej wiedzy, pracy na czas, kształcenia odwagi, wytrwałości, odporności na niepowodzenia, itp.

W trakcie trwania projektu i na zakończenie zadano uczniom- uczestnikom, ich rodzicom i prowadzącym zajęcia nauczycielom pytania, które miały dać odpowiedź czy zaplanowane cele zostały osiągnięte i czy beneficjenci byli zadowoleni z uczestnictwa. Szczegółowe dane na ten temat znajdują się w „Raporcie ewaluacyjnym”. Wynika z nich iż:

- uczniowie uważają, że dzięki zajęciom nabyli nowe umiejętności, pomogły im one w przygotowaniu się do lekcji, a dzięki temu dostawali lepsze stopnie w szkole, nastąpił wśród nich wzrost pewności siebie i wzrost pozytywnego nastawienia do nauki,

- rodzice byli zadowoleni z możliwości uczestnictwa dziecka w dodatkowych bezpłatnych zajęciach wyrównawczych; zauważyli, że dziecko lepiej radzi sobie w nauce, łatwiej radzi sobie z trudnościami; cieszyli się, że dziecko miało zapewnioną pomoc w przypadku trudności w nauce,

- nauczyciele: mogli lepiej poznać uczniów, ich mocne i słabe strony, oczekiwania, zainteresowania; pomóc w wyrównywaniu braków.

Wdrożony został Program Rozwojowy, który objął 135 uczniów, a w związku z tym, że 8 uczestników projektu zrezygnowało z uczestnictwa w nim, kolejni uczniowie z listy rezerwowej mogli uczestniczyć w zajęciach. Ostatecznie  przez projekt przewinęło się 143 uczniów. Mogli oni uzupełniać swoją wiedzę z j. angielskiego lub z przedmiotów matematyczno-przyrodniczych bądź też poszerzać zakres swoich kompetencji z informatyki.
Każdy uczestnik  projektu w trakcie spotkań z psychologiem miał możliwość zdiagnozowania indywidualnych trudności i uzdolnień.
45 uczniów klas trzecich objętych zostało doradztwem zawodowym oraz uczestniczyło w wizytach studyjnych w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Rzeszowie, na Politechnice Rzeszowskiej, w Ośrodku Kształcenia Lotniczego w Jasionce i na WSK.
Wszyscy uczestnicy projektu uczestniczyli w jednodniowej wycieczce do Rzeszowa. Rozpoczęła się ona projekcją filmu w kinie Helios pt.”Generał Nil”. Następnie grupy w różnej kolejności zwiedzały Muzeum Okręgowe oraz Trasę Podziemną. Każdy miał też zarezerwowany czas na posiłek w Mc Donald’s.

Tą informację opublikował Marian Kurek dnia 10 Październik 2009 o godz. 1:23.