Podstawowe akty prawne

Przedmiotowy system oceniania

SZKOLNY PROGRAM WYCHOWAWCZY 2015
Szkolny Program Profilaktyki 2015

Wewnątrzszkolny System Oceniania

Klikając na poniższy link możesz ściągnąć WSO w formacie “pdf”

Wewnątrzszkolny System Oceniania


§1

  1. Regulamin określa warunki i sposób oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów oraz przeprowadzania egzaminów w Publicznym Gimnazjum im. Jana Pawła II w Białobrzegach.
  2. Zasady oceniania z religii i etyki określają odrębne przepisy.

§2

  1. Ocenianiu podlegają :

1)      osiągnięcia edukacyjne ucznia;

2)      zachowanie ucznia.

2. Ocenianie wewnątrzszkolne osiągnięć edukacyjnych ucznia polega na rozpoznawaniu przez nauczycieli poziomu i postępów

w opanowaniu przez ucznia wiadomości   i umiejętności w stosunku do wymagań edukacyjnych wynikających z podstawy programowej, określonej w odrębnych przepisach i realizowanych w szkole programów nauczania, uwzględniających tę podstawę.

3. Ocenianie zachowania ucznia polega na rozpoznawaniu przez wychowawcę klasy, nauczycieli oraz uczniów danej klasy stopnia respektowania przez ucznia zasad współżycia społecznego i norm etycznych oraz obowiązków ucznia określonych   w statucie szkoły.

§3

  1. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych i zachowania odbywa się w ramach oceniania wewnątrzszkolnego.
  2. Ocenianie wewnątrzszkolne ma na celu:

1)      poinformowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i jego zachowaniu oraz postępach w tym zakresie;

2)      udzielanie uczniowi pomocy w samodzielnym planowaniu swojego rozwoju;

3)      motywowanie ucznia do dalszych postępów w nauce i zachowaniu;

4)      dostarczenie rodzicom (prawnym opiekunom) i nauczycielom informacji o postępach, trudnościach w nauce, zachowaniu oraz specjalnych uzdolnieniach ucznia;

5)      umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktyczno – wychowawczej.

3. Ocenianie wewnątrzszkolne obejmuje:

1)      formułowanie przez nauczycieli wymagań edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych (semestralnych) ocen klasyfikacyjnych   z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych;

2)      ustalanie kryteriów ocen zachowania;

3)      ocenianie bieżące i ustalanie śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych  i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz śródrocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania według skali i formach przyjętych w szkole;

4)      przeprowadzanie egzaminów klasyfikacyjnych;

5)      ustalanie rocznych (semestralnych) ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych  i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania;

6)      ustalanie warunków i trybu uzyskania wyższych niż przewidywane rocznych (semestralnych) ocen klasyfikacyjnych

z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania;

7)      ustalanie warunków i sposobu przekazywania rodzicom (prawnym opiekunom) informacji o postępach i trudnościach ucznia w nauce.

§4

1. Nauczyciele na początku każdego roku szkolnego informują uczniów oraz rodziców (prawnych opiekunów) o:

1) wymaganiach edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczególnych śródrocznych  i rocznych (semestralnych) ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych, wynikających z realizowanego przez siebie programu nauczania;

2) sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów;

3) warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej (semestralnej) oceny klasyfikacyjnej z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych.

2. Wychowawca klasy na początku każdego roku szkolnego informuje uczniów oraz ich rodziców (prawnych opiekunów) o warunkach

i sposobie oraz kryteriach oceniania zachowania oraz warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania.

1) uczniowie informowani są na pierwszej godzinie do dyspozycji wychowawcy,

2) rodzice (prawni opiekunowie) informowani są na pierwszym zebraniu (wrzesień).

§5

ZASADY OCENIANIA  Z ZAJĘĆ EDUKACYJNYCH

  1. Ocenianie pełni funkcję:

a)      diagnostyczną (monitorowanie postępów ucznia i określanie jego indywidualnych potrzeb),

b)      klasyfikacyjną (różnicuje i uporządkowuje wiadomości i umiejętności uczniów zgodnie z pewną skalą, za pomocą umownego symbolu).

2. Przedmiotem oceny jest:

a)      zakres opanowanych wiadomości,

b)      rozumienie materiału naukowego,

c)      umiejętność w stosowaniu wiedzy,

d)      kultura przekazywania wiadomości.

3. Oceny dzielą się na:

a)      bieżące (cząstkowe),

b)      klasyfikacyjne śródroczne, roczne.

4.Oceny bieżące (ocena cyfrowa), oceny klasyfikacyjne śródroczne i oceny

klasyfikacyjne roczne (ocena słowna) ustala się według następującej skali:

Ocena słowna

Ocena cyfrowa

celujący

6

bardzo dobry

5

dobry

4

dostateczny

3

dopuszczający

2

niedostateczny

1

5. Oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych nie mają wpływu na ocenę klasyfikacyjną

zachowania.

6. Ocenę zachowania śródroczną i roczna ustala się według następującej skali:

Ocena słowna

skrót

wzorowe

wz

bardzo dobre

bdb

dobre

db

poprawne

pop

nieodpowiednie

ndp

naganne

ng

7. Dopuszcza się przy skali ocen określonej w §4 pkt. 5 rozszerzenie jej poprzez dodanie do oceny bardzo dobrej, dobrej, dostatecznej, dopuszczającej znaku „ +” w przypadku wystawiania bieżących ocen cząstkowych i klasyfikacyjnych ocen pierwszego semestru.

§6

1. Nauczyciel jest obowiązany, na podstawie opinii  poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym  poradni specjalistycznej, dostosować wymagania edukacyjne do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia
i odchylenia rozwojowe lub specyficzne trudności w uczeniu się, uniemożliwiające sprostanie tym wymaganiom.

2.Specyficzne trudności w uczeniu się: należy przez to rozumieć trudności w uczeniu się odnoszące się do uczniów w normie intelektualnej, o właściwej sprawności motorycznej  i prawidłowo funkcjonujących systemach sensorycznych, którzy mają trudności

w przyswajaniu treści dydaktycznych wynikające ze specyfiki ich funkcjonowania poznawczo-percepcyjnego.

3. Dostosowanie wymagań edukacyjnych do indywidualnych potrzeb psychofizycznych   i edukacyjnych ucznia, u którego stwierdzono specyficzne trudności w uczeniu się, uniemożliwiające sprostanie tym wymaganiom, następuje także na podstawie opinii niepublicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym niepublicznej poradni specjalistycznej.

4. W przypadku ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego albo indywidualnego nauczania dostosowanie wymagań edukacyjnych do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych może nastąpić na podstawie tego orzeczenia:

1) opinię poradni rodzice (prawni opiekunowie) dołączają do dokumentów składanych przy zapisie do klasy pierwszej,

2) jeżeli uczeń poddany jest badaniu w trakcie roku szkolnego, rodzice (prawni opiekunowie) dostarczają opinię zaraz po jej otrzymaniu.

§7

1. Podstawą do wystawienia poszczególnych ocen są wymagania edukacyjne według następujących osiągnięć:

- konieczne (K),

- podstawowe (P),

- rozszerzające (R),

- dopełniające (D),

- wykraczające (W).

2. Uczeń otrzymuje z danego przedmiotu stopień:

- niedostateczny, jeżeli nie osiągnął z niego nawet wymagań edukacyjnych koniecznych (K),

- dopuszczający, jeżeli osiągnął z niego wymagania edukacyjne konieczne (K),

- dostateczny, jeżeli osiągnął z niego wymagania edukacyjne konieczne (K), i podstawowe (P),

- dobry, jeżeli osiągnął z niego wymagania edukacyjne konieczne (K), podstawowe (P)  i rozszerzające (R),

- bardzo dobry, jeżeli osiągnął z niego wymagania edukacyjne konieczne (K), podstawowe (P) i rozszerzające (R) i dopełniające (D),

- celujący, jeżeli osiągnął z niego wymagania edukacyjne konieczne (K), podstawowe (P), rozszerzające (R), dopełniające (D) i wykraczające (W).

3. Bieżące postępy ucznia  oceniane będą w formie stopni cząstkowych według sześciostopniowej skali ocen zgodnie z uzyskiwanymi osiągnięciami K, P, R, D,W.

4. Oceny klasyfikacyjne śródroczne i roczne ustala nauczyciel uczący danego przedmiotu.

5. Ustala się następujące kryteria oceny prac pisemnych w zależności od procentowej ilości zdobytych punktów:

celujący – 100% + dodatkowe zadania rozwiązane w całości

bardzo dobry – 91% do 100%

dobry – 76% do 90%

dostateczny – 51% do 75%

dopuszczający – 31% do 50%

niedostateczny – 0% do 30%.

6. Przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego, techniki, zajęć technicznych, muzyki, plastyki, zajęć artystycznych należy

w szczególności brać pod uwagę wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywaniu się z obowiązków wynikających ze specyfiki tych zajęć.

7. Dyrektor zwalnia ucznia z zajęć z wychowania fizycznego, informatyki na podstawie opinii o ograniczonych możliwościach uczestniczenia ucznia w tych zajęciach, wydanej przez lekarza, na czas określony w tej opinii.

8. Jeżeli okres zwolnienia ucznia z zajęć wychowania fizycznego, informatyki uniemożliwia ustalenie śródrocznej lub rocznej(semestralnej) oceny klasyfikacyjnej, w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniony” albo „zwolniona”.

9.Dyrektor szkoły, na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) oraz na podstawie opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, zwalnia do końca danego etapu edukacyjnego ucznia z wadą słuchu, z głęboką dysleksją rozwojową, z afazją,

z niepełnosprawnościami sprzężonymi lub z autyzmem, w tym zespołem Aspergera, z nauki drugiego języka obcego. W przypadku ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego albo indywidualnego nauczania zwolnienie z nauki drugiego języka obcego może nastąpić na podstawie tego orzeczenia. W przypadku zwolnienia ucznia z nauki drugiego języka obcego w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniony” albo „zwolniona”.

10. Laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim i ponadwojewódzkim oraz laureaci i finaliści olimpiad przedmiotowych otrzymują z danych zajęć edukacyjnych  celującą   roczną (semestralną) ocenę klasyfikacyjną. Uczeń, który tytuł laureata konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim i ponadwojewódzkim bądź laureata lub finalisty olimpiady przedmiotowej uzyskał po ustaleniu albo uzyskaniu rocznej (semestralnej) oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych, otrzymuje z tych zajęć edukacyjnych celującą końcową ocenę klasyfikacyjną.

§8

SPOSOBY SPRAWDZANIA OSIĄGNIĘĆ I POSTĘPÓW UCZNIÓW

1. Formy i metody: odpowiedź ustna, dyskusja, zadanie domowe, wypracowanie, sprawdzian – kartkówka (obejmuje niewielką partię materiału i trwa nie dłużej niż 15 minut), praca klasowa (obejmuje większą partię materiału i trwa co najmniej 1 godzinę lekcyjną), test, referat, praca w grupach, praca pozalekcyjna (konkursy, olimpiady, koła zainteresowań itp.), testowanie sprawności fizycznej, ćwiczenia praktyczne, pokaz, prezentacje grupowe  i indywidualne, prace projektowe, opracowanie i wykonanie pomocy dydaktycznej, obserwacja ucznia, rozmowa z uczniem, sprawdzian wykonania pracy domowej, aktywność na zajęciach, egzaminy próbne wewnątrzszkolne.

2. Zasady sprawdzania osiągnięć i postępów uczniów:

1) Sprawdzanie osiągnięć i postępów uczniów cechuje obiektywizm, indywidualizacja, konsekwencja, systematyczność i jawność.

2) Każdy dział programowy kończy się pomiarem sumatywnym (test, praca klasowa).

3) Prace klasowe są zapowiedziane co najmniej tydzień wcześniej i poprzedzone lekcją powtórzeniową, z podaniem kryteriów oceny

i wymagań edukacyjnych, np. zasady punktacji.

4) Sprawdzian (kartkówka) z trzech ostatnich lekcji nie musi być zapowiedziany.

5) Termin oddawania prac pisemnych do 14 dni.

6) Uczeń nieobecny na pracy kontrolnej nie może otrzymać oceny niedostatecznej.

7) Na ocenę nie ma wpływu charakter pisma.

8 ) W klasach pierwszych, na początku roku szkolnego stosujemy dwutygodniowy „okres ochronny”- nie stawiamy ocen niedostatecznych.

9) Uczniowie z opinią poradni psychologiczno – pedagogicznej lub innej poradni specjalistycznej mają prawo wyboru formy sprawdzania wiadomości z ostatniej lekcji – odpowiedź ustna lub pisemna.

3. Częstotliwość sprawdzania:

1)  Jednego dnia może się odbyć jedna praca klasowa – nauczyciel musi dokonać  wpisu  w dzienniku w momencie zapowiedzi.

2) Tygodniowo mogą się odbyć maksymalnie 3 prace klasowe.

3) Na każdej lekcji sprawdzane jest przygotowanie uczniów.

4) Na każdej lekcji sprawdzane są ilościowo prace domowe, zaś jakościowo w miarę potrzeb, nie rzadziej niż raz w semestrze.

5)  W przypadku nieobecności nauczyciela w dniu sprawdzianu, pracy klasowej itp. Termin należy ponownie uzgodnić z klasą (przy czym nie obowiązuje jednotygodniowe wyprzedzenie).

6) Jeżeli przedmiot realizowany jest 1 godzinę w tygodniu, ocenę semestralną wystawiamy  z co najmniej 3 ocen cząstkowych (w tym jedna praca pisemna), jeżeli przedmiot realizowany jest  więcej niż 1 godzinę na tydzień, ocenę semestralną wystawiamy z co najmniej 5 ocen cząstkowych (w tym minimum z 2 prace pisemne).

4. Zasady i formy poprawiania osiągnięć (korygowania niepowodzeń) uczniów:

1) Po każdej pracy klasowej dokonuje się analizy błędów i poprawy.

2) Spośród ocen cząstkowych poprawia się tylko stopnie z prac klasowych.

3) Prace klasowe są obowiązkowe, uczeń nieobecny pisze ją w terminie ustalonym przez nauczyciela .

4) Uczeń może poprawić niekorzystny wynik pracy klasowej tylko jeden raz w semestrze,   w terminie ustalonym przez nauczyciela.

5).Poprawa prac klasowych jest dobrowolna i odbywa się poza lekcjami. Uczeń pisze ją tylko raz  a uzyskana ocena zostaje wpisana do dziennika.  Z poprawy pracy uczeń może uzyskać każdy stopień ze skali ocen.

6) Uczniowie mający kłopoty ze zrozumieniem pewnych partii materiału, mogą korzystać  z indywidualnych konsultacji.

7) Samorząd klasowy organizuje pomoc koleżeńską uczniom mającym kłopoty w nauce.

8 ) Nie ocenia się  ucznia do 3 dni po dłuższej ponadtygodniowej usprawiedliwionej nieobecności w szkole.

9) Uczeń nieobecny na dwóch kolejnych lekcjach musi zaliczyć realizowana partię materiału.

10) Uzyskanie oceny śródrocznej i rocznej wyższej o jeden stopień niż przewidywana jest możliwe, gdy uczeń spełnia następujące warunki:

a) systematycznie pracuje(prowadzi zeszyt, odrabia prace domowe, jest pozytywnie aktywny na lekcjach),

b) nieobecności na lekcjach są usprawiedliwione,

c) zaliczył partie materiału zdana przez nauczyciela na ocenę na jaka się ubiega.

11) Uzyskanie oceny śródrocznej i rocznej wyższej o jeden stopień niż przewidywana odbywa się według ustalonego trybu:

a) uczeń zgłasza do nauczyciela chęć poprawy przewidywanej oceny,

b) jeżeli uczeń spełnia warunki  a i b z pkt.10 nauczyciel wyznacza partie materiału do zaliczenia w ciągu tygodnia,

c) jeżeli uczeń zaliczył materiał na ocenę o jaka się ubiegał, to ocena klasyfikacyjna będzie o stopień wyższa od przewidywanej.

5. Sposoby dokumentowania osiągnięć i postępów:

1) Szkoła prowadzi dla każdego oddziału dziennik lekcyjny, arkusze ocen, w których dokumentuje się osiągnięcia i postępy uczniów

w danym roku szkolnym.

2) Wychowawca gromadzi w teczce wychowawcy informacje o zachowaniu uczniów.

3) Przy ocenianiu można stosować zapis informacji typu:

nb – nieobecność

N – nie ćwiczący

bz – brak zeszytu lub zadania

4) Oprócz znaku cyfrowego można umieścić w dzienniku informacji dodatkowe, takie jak:

zakres materiału, data, forma oceniania.

5) Jeżeli nauczyciel dokonuje oceny ucznia stosując system punktowy za pomocą znaków

„ + , -” obowiązuje zasada:

3 plusy – stopień bardzo dobry, 3 minusy – stopień niedostateczny.

6) Oceny dłuższych prac pisemnych wymagających znajomości większego zakresu wiedzy  i umiejętności wpisywane są kolorem czerwonym, pozostałe samodzielne prace sprawdzające i inne oceny kolorem czarnym (niebieskim).

7) Wszystkie nagrody i wyróżnienia, kary, nagany wychowawca odnotowuje w dzienniku lekcyjnym.

8. W arkuszu ocen wychowawca umieszcza informacje dodatkowe o naganie dyrektora, promocji z wyróżnieniem.

9. W świadectwie szkolnym w części dotyczącej szczególnych osiągnięć ucznia odnotowuje się udział w olimpiadach i konkursach przedmiotowych oraz osiągnięcia sportowe  i artystyczne. W części dotyczącej szczególnych osiągnięć ucznia odnotowuje się

w szczególności:

a) udział w konkursach i turniejach wiedzy organizowanych przez kuratoria oświaty, co najmniej na szczeblu wojewódzkim,

b) osiągnięcia artystyczne i sportowe co najmniej na szczeblu powiatowym,

c) osiągnięcia w aktywności na rzecz innych ludzi, zwłaszcza w formie wolontariatu lub środowiska szkolnego.

SPOSOBY I ZASADY INFORMOWANIA UCZNIÓW I RODZICÓW O POSTĘPACH I OSIĄGNIĘCIACH W NAUCE

§9

1. Oceny są jawne zarówno dla ucznia jak i dla jego rodziców (prawnych opiekunów).

2. Na wniosek ucznia lub jego rodziców (prawnych opiekunów) nauczyciel uzasadnia ustaloną ocenę.

3. Uczeń informowany jest o ocenie w momencie jej wystawienia.

4. Na wniosek ucznia lub jego rodziców (prawnych opiekunów) sprawdzone i ocenione pisemne prace kontrolne oraz inna dokumentacja dotycząca oceniania ucznia jest udostępniana uczniowi lub jego rodzicom (prawnym opiekunom).

5. Sprawdzone i ocenione pisemne prace kontrolne są przechowywane przez nauczyciela do końca lipca.

6. W pracach pisemnych ucznia nauczyciel zobowiązany jest do zaznaczenia błędów np. przez podkreślenie.

7. Rodzice informowani są o postępach i osiągnięciach uczniów na spotkaniach, (minimum 3 razy w roku szkolnym) , a także podczas rozmów i kontaktów indywidualnych.

8. Na miesiąc przed klasyfikacyjnym posiedzeniem rady pedagogicznej, nauczyciele zobowiązani są do ustnego poinformowania uczniów

o grożących ocenach niedostatecznych    z zajęć dydaktycznych oraz nagannej zachowania i odnotowanie tego w dzienniku. Wychowawca klasy w tym samym terminie pisemnie informuje o tym rodziców (prawnych opiekunów).

9. Na tydzień przed klasyfikacyjnym posiedzeniem rady pedagogicznej, nauczyciele poszczególnych przedmiotów i wychowawcy klas są zobowiązani poinformować ucznia   i jego rodziców (prawnych opiekunów) o przewidywanych dla niego stopniach semestralnych (nauczyciele wpisują proponowana ocenę ołówkiem). Wychowawca klasy przekazuje informację pisemną (kartka z ocenami) rodzicom (prawnym opiekunom) za potwierdzeniem odbioru.

10. Na prośbę ucznia lub jego rodziców (prawnych opiekunów) nauczyciel wpisuje ocenę   w dzienniczku ucznia lub zeszycie.

11. Indywidualne rozmowy nauczyciela z rodzicami mogą odbywać się w ciągu dnia pracy (pod warunkiem, że nie zakłóca to organizacji pracy nauczyciela i zapewnia bezpieczeństwo uczniom).

ZASADY OCENIANIA ZACHOWANIA

§10

1.Śródroczna i roczna ocena klasyfikacyjna zachowania uwzględnia w szczególności:

1) wywiązywanie się z obowiązków ucznia;

2) postępowanie zgodne z dobrem społeczności szkolnej;

3) dbałość o honor i tradycje szkoły;

4) dbałość o piękno mowy ojczystej;

5) dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób;

6) godne, kulturalne zachowanie się w szkole i poza nią;

7) okazywanie szacunku innym osobom.

2. Ocenę zachowania ucznia ustala wychowawca klasy na ostatniej godzinie do dyspozycji wychowawcy, nie później niż na tydzień przed klasyfikacyjnym posiedzeniem rady pedagogicznej, uwzględniając:

1) samoocenę ucznia,

2) opinie uczniów wyrażających własne zdanie o zachowaniu kolegów,

3) opinie nauczycieli i pracowników szkoły,

4) uwagi odnotowane w dzienniku,

5) frekwencję,

6) możliwości poprawy zachowania.

3. Ocena klasyfikacyjna zachowania nie ma wpływu na:

1) oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych,

2) promocję do klasy programowo wyższej lub ukończenie szkoły z zastrzeżeniem § 40 ust.8,9.

4. Rodzice (prawni opiekunowie) informują wychowawcę osobiście lub telefonicznieo nieobecności ucznia w szkole z ważnych przyczyn rodzinnych.

5. Uczeń ma obowiązek w ciągu 7 dni dostarczyć usprawiedliwienie nieobecności spowodowane chorobą – pisemne oświadczenie rodziców w zeszycie do usprawiedliwień.

6. Wychowawca klasy może zmienić ustaloną uczniowi ocenę zachowania w czasie klasyfikacyjnego posiedzenia rady pedagogicznej, po wysłuchaniu opinii członków rady o zaistniałej, w ostatnim czasie, szczególnych okolicznościach uzasadniających taką zmianę.

7. Wychowawca klasy może, w szczególnie uzasadnionych przypadkach, zmienić roczną ocenę zachowania po klasyfikacyjnym posiedzeniu rady pedagogicznej i zatwierdzić zmienioną roczną ocenę na posiedzeniu plenarnym rady pedagogicznej, odbywającym się przed zakończeniem roku szkolnego. Powodem zmiany oceny może być nieusprawiedliwiona nieobecność ucznia na zajęciach lekcyjnych po konferencji klasyfikacyjnej rady pedagogicznej.

§11

8. Przy ustalaniu oceny klasyfikacyjnej zachowania ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia lub odchylenia rozwojowe, należy uwzględnić wpływ stwierdzonych zaburzeń lub odchyleń na jego zachowanie na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego albo indywidualnego nauczania lub opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej.

§12

1. Zachowanie uczniów ocenia się za pomocą metody punktowej zaakceptowanej przez uczniów i rodziców.

2. Uczniowie i rodzice zapoznawani są z punktową metodą oceniania zachowania do 30 września każdego roku szkolnego.

3.. Każdy uczeń na początku każdego semestru otrzymuje 100 punktów, które odpowiadają poprawnej ocenie zachowania.

4. Uczeń może otrzymać punkty dodatnie lub ujemne uwzględnione w szczegółowej punktacji. Od ucznia zależy ocena zachowania. Może świadomie kierować swoim zachowaniem w szkole, zachowując prawo do błędu oraz szansę na podwyższenie  oceny mimo kilka uwag negatywnych.

Punkty dodatnie otrzymuje uczeń, który:

Lp.

Czynność

Ilość punktów

K –każdorazowo

C- całościowo

1. Sprawuje funkcje klasowe Do 20 C
2. Sprawuje funkcje szkolne Do 20 C
3. Pełni funkcje pozaszkolne (na podstawie list imiennych podpisanych przez opiekunów)- ZHP, SKS, UKS, LKS, chór, Schola, KSM, inne. Do 10 C
4. Pracuje na rzecz klasy, szkoły, środowiska: sprzątanie, noszenie sprzętu, gazetki, praca na boisku, pomniki 5 K
5. Reprezentuje szkołę w konkursach przedmiotowych i zawodach sportowych:
a) szkolnych (jeżeli uzyskał 60% poprawnych odpowiedzi) 10K
b) powiatowych 15K
c) wojewódzkich 20K
6. Jest laureatem konkursów przedmiotowych i zwycięzcą zawodów sportowych:
a) szkolnego 20K
b) powiatowego 40K
c) wojewódzkiego 50K
d) ogólnopolskiego 80K
7. Bierze aktywny udział w akademiach, apelach i innych uroczystościach 5-10K
8. Nie ma nieusprawiedliwionych nieobecności i spóźnień 5C
9. Systematycznie bierze udział w zajęciach pozalekcyjnych 10C
10. Aktywnie uczestniczy w akcjach: charytatywnych, ekologicznych 10K
11. Cechuje się wysoką kulturą osobistą (jest taktowny, a jego postawa nacechowana jest życzliwością w stosunku do otoczenia, reaguje na wszelkie przejawy zła) 10C
12. Jest ubrany stosownie: bez nakryć głowy, część górna ubioru stosownej długości, zakrywająca ramiona, dekolt, brzuch, plecy, długość spodenek i spódnicy nie krótsza niż do połowy uda, nie eksponuje bielizny osobistej, nie stosuje makijażu, włosy w naturalnym kolorze bez wzorków, nie maluje paznokci kolorowymi lakierami, bez tipsów i akrylu, nie nosi kolczyków w innych częściach ciała niż uszy (jedna para) i tylko u dziewcząt, bez tatuażu na ciele 15C
13. Podczas uroczystości szkolnych jest ubrany odświętnie: biała bluzka, koszula, ciemne spodnie spódnica 10C
14. Troszczy się o powierzone mienie 10C
15. Za stosunek do nauki 20C
PUNKTY ZA UDZIAŁ W KONKURSACH, IMPREZACH, ZAWODACH SPORTOWYCH, KTÓRE ODBYWAŁY SIĘ W CZASIE LEKCJI OTRZYMUJE UCZEŃ, KTÓRY UZUPEŁNIŁ WSZYSTKO, CO BYŁO W DANYM DNIU NA LEKCJACH Z INNYCH PRZEDMIOTÓW
16. BIERZE UDZIAŁ W PROJEKCIE EDUKACYJNYM:

a) wykazał się dużą samodzielnością i innowacyjnością we wszystkich etapach realizacji projektu edukacyjnego, wspomagał członków zespołu w realizacji poszczególnych zadań w ramach projektu i wykazał się umiejętnością dokonania krytycznej samooceny i wyciągania wniosków

50C
b) był aktywnym uczestnikiem zespołu realizującego projekt edukacyjny, a jego współpraca z pozostałymi członkami zespołu była rzeczowa i nacechowana życzliwością 40C
c) współpracował w zespole realizującym projekt edukacyjny, wypełniając stawiane przed sobą i zespołem zadania 30C
d) współpracował w zespole realizującym projekt edukacyjny,

wypełniając stawiane przed sobą i zespołem zadania, przy czym jego działania były podejmowane na prośbę lidera zespołu lub po interwencji opiekuna projektu.

20C

Punkty ujemne otrzymuje uczeń, który:

Lp.

Czynność

Ilość punktów

K –każdorazowo

C- całościowo

1. Spóźnia się na lekcje 5K
2. Opuszcza lekcje bez usprawiedliwienia 10K
3. Używa urządzeń elektronicznych nie zgodnie ze statutem w tym telefonu komórkowego, nagrywa przebieg lekcji bądź innych zajęć, wypowiedzi nauczycieli, pracowników szkoły kolegów, publikuje je 20K
4. W sposób nieuzasadniony przesiaduje w ubikacjach, szatniach podczas przerw 5K
5. Pali papierosy w szkole i poza nią 15K
6. Znęca się psychicznie nad kolegami: zastraszanie, szantaż, izolowanie 20K
7. Zagraża bezpieczeństwu własnemu i kolegów: nosi do szkoły przedmioty zagrażające zdrowiu i życiu 20K
8. Zaczepia fizycznie i wdaje się w bójki 20K
9. Zaczepia słownie, przezywa kolegów, używa w stosunku do nich niecenzuralnych słów 5K
10. Ordynarnie zachowuje się w stosunku do nauczycieli i innych pracowników szkoły 50K
11. Odmawia wykonania polecenia nauczycielom, opiekunom w autobusie 10K
12. Wymusza pieniądze 30K
13. Nieodpowiednio zachowuje się podczas wyjść grupowych 30K
14. Utrudnia wyjaśnienie spraw wychowawczych 15K
15. Samowolnie opuszcza teren szkoły 10K
16. Niszczy rzeczy innych osób, niszczy mienie szkoły 10-30K
17. Śmieci w szkole, na boisku, pluje 5K
18. Przeszkadza na lekcji (po dwóch upomnieniach) 5K
19. Oszukuje na sprawdzianach: odpisuje, daje odpisywać 15K
20. Odpisuje zadania domowe 10K
21. Fałszuje dokumenty: usprawiedliwienia, podpisy 30K
22. Nie zmienia obuwia 5K
23. Nosi nieodpowiedni strój do szkoły lub brak stroju galowego na uroczystości szkolnej 5K
24. Przeklina , używa wulgaryzmów 10K
25. Farbuje włosy, stosuje makijaż, maluje paznokcie, ma kolczyki w innych częściach ciała niż uszy 5K
26. Zaniedbywał swoje obowiązki podczas realizacji projektu edukacyjnego lub odmawiał współpracy, co miało wpływ na przebieg przyjętego przez zespół harmonogramu pracy i wiązało się ze zwiększeniem obowiązków innych członków zespołu projektowego 20C
27. Nie przystąpił do realizacji projektu lub nie wywiązywał się ze swoich obowiązków mimo rozmów z członkami zespołu i opiekunem projektu, a jego postawa była lekceważąca zarówno do członków , jak i opiekuna 40C

§13

1. Uczeń otrzymuje poza procedurami obniżoną ocenę zachowania za:

1) udowodnioną kradzież;

2) narkotyki (posiadanie, używanie, rozprowadzanie);

3) alkohol ( spożywanie na terenie szkoły, w czasie imprez organizowanych przez szkołę, poza szkołą );

4) pobicie powodujące naruszenie zdrowia poszkodowanego bądź zagrażające jego życiu;

5) rażące naruszanie zasad zawartych i statucie szkoły.

2.Naganna śródroczna ocena zachowania wyklucza z:

1) udziału w imprezach szkolnych – decyduje rada pedagogiczna;

2) reprezentowania szkoły na zewnątrz, także w zawodach sportowych.

§14

1.. Procedura oceniania zachowania:

1) wychowawca zakłada dla każdego ucznia KARTĘ ZACHOWANIA, na której nanosi punkty dodatnie i ujemne przyporządkowane danemu zachowaniu ucznia.

2) nauczyciele na bieżąco wpisują (na kartkach samoprzylepnych w dzienniku) uwagę oraz liczbę punktów, wychowawca przenosi na kartę.

3) rodzice mogą na bieżąco kontrolować zachowanie dziecka oraz skłaniać je do ewentualnej poprawy.

4) pod koniec każdego semestru wychowawca podlicza punkty i ustala ocenę zachowania zgodnie z wcześniejszymi zapisami.

2. Progi punktowe po dla poszczególnych ocen zachowania:

1) wzorowe – 200 punktów i więcej ;

2) bardzo dobre – 199 do 180 punktów;

3) dobre – 140 do 179 punktów;

4) poprawne – 100 do 139 punktów;

5) nieodpowiednie – 50 do 99 punktów;

3. Uczeń nie może otrzymać:

1)  oceny wzorowej, jeśli posiada na koncie (poza dodatnimi punktami) 10 punktów ujemnych i więcej;

2) oceny bardzo dobrej, jeśli posiada na koncie (poza dodatnimi punktami) 20 punktów ujemnych     i więcej;

3) oceny dobrej, jeśli posiada na koncie (poza dodatnimi punktami) 40 punktów ujemnych i więcej;

4)oceny poprawnej, jeśli posiada na koncie (poza dodatnimi punktami) 90 punktów ujemnych i więcej.

5)oceny nieodpowiedniej , jeśli posiada na koncie poza dodatnimi punktami więcej niż 120 punktów ujemnych.

§15

1. Warunki otrzymania wyższej niż przewidywania rocznej oceny zachowania:

1) Uczeń składa w sekretariacie szkoły pisemne podanie do wychowawcy klasy w terminie do dwóch dni po otrzymaniu informacji

o przewidywanej ocenie.

2) podanie powinno zawierać:

a)   informację o jaka ocenę ubiega się uczeń;

b) uzasadnienie w oparciu o obowiązujący w Gimnazjum punktowy system oceniania

zachowania;

c)podpis ucznia i rodziców (prawnych opiekunów).

3) Wychowawca zwołuje zespół nauczycieli uczących w danej klasie, przedstawia proble  i w wyniku dyskusji podejmuje decyzję o ocenie.

4) Decyzja wychowawcy po zasięgnięciu opinii zespołu uczących w danej klasie jest ostateczna.

5) W przypadku uczniów kończących gimnazjum ocena zachowania uwzględnia oceny zachowania uzyskane przez ucznia w ciągu trzech  lat nauki. Jeśli zachowanie ucznia ulega wyraźnej poprawie, wychowawca klasy po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej może podnieść ocenę, nawet  gdy liczba punktów nie wskazuje na te ocenę .

§16

KLASYFIKOWANIE

1. W ciągu roku szkolnego przeprowadza się klasyfikowanie uczniów w dwóch terminach:

1) śródroczne – za I okres w ostatnim tygodniu semestru,

2) roczne – w ostatnim tygodniu przed zakończeniem zajęć edukacyjnych.

2. Termin zakończenia semestru ustala się zgodnie z harmonogramem roku szkolnego.

3. Klasyfikacja śródroczna polega na okresowym podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia z zajęć edukacyjnych określonych

w szkolnym planie nauczania i zachowania ucznia oraz ustaleniu według skali określonej w statucie szkoły śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych  i śródrocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania, według skali określonej w odrębnych przepisach.

4. Klasyfikacja roczna polega na  podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia z zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania i zachowania ucznia w danym roku szkolnym oraz ustaleniu rocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych  i rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania, według skali określonej w odrębnych przepisach.

5. Przed rocznym(śródrocznym) klasyfikacyjnym zebraniem plenarnym rady pedagogicznej nauczyciele prowadzący poszczególne zajęcia edukacyjne oraz wychowawca klasy są obowiązani poinformować ucznia i jego rodziców (prawnych opiekunów) o przewidywanych dla niego rocznych (śródrocznych) ocenach klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych   i przewidywanej dla niego ocenie klasyfikacyjnej zachowania, w terminie i formie określonych w statucie szkoły.

6. Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych ustalają nauczyciele prowadzący poszczególne obowiązkowe zajęcia edukacyjne, a śródroczną  i roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania – wychowawca klasy po zasięgnięciu opinii nauczycieli, uczniów danej klasy oraz ocenianego ucznia.

7. Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z dodatkowych zajęć edukacyjnych ustalają nauczyciele prowadzący poszczególne dodatkowe zajęcia edukacyjne. Roczna (śródroczna) ocena klasyfikacyjna z dodatkowych zajęć edukacyjnych nie ma wpływu na promocję do klasy programowo wyższej ( na semestr programowo wyższy) ani na ukończenie szkoły.

8. Jeżeli w wyniku klasyfikacji śródrocznej stwierdzono, że poziom osiągnięć edukacyjnych ucznia uniemożliwi lub utrudni kontynuowanie nauki w klasie programowo wyższej (semestrze programowo wyższym), szkoła, w miarę możliwości, stwarza uczniowi szansę uzupełnienia braków.

9. Ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych i ocena zachowania, wystawione zgodnie  z ustalonym WSO, nie mogą być uchylone lub zmienione decyzją administracyjną.

10. Oceny cząstkowe, oceny klasyfikacyjne śródroczne i roczne nie mogą być ustalone jako średni arytmetyczna ocen cząstkowych.

11. Oceny cząstkowe, oceny klasyfikacyjne śródroczne i oceny klasyfikacyjne roczne ustala się w stopniach według skali określonej

w statucie szkoły.

12. Uczeń jest klasyfikowany, jeżeli został oceniony ze wszystkich przedmiotów i zajęć obowiązkowych, z wyjątkiem tych, z których został zwolniony.

13. W uzasadnionych przypadkach uczeń może być zwolniony na czas określony z zajęć wychowania fizycznego i informatyki. Decyzje

o zwolnieniu ucznia z zajęć wychowania fizycznego i informatyki podejmuje dyrektor szkoły na podstawie opinii o ograniczonych możliwościach uczestniczenia ucznia w tych zajęciach, wydanej przez lekarza oraz na czas określony w tej opinii. W przypadku zwolnienia ucznia z zajęć wychowania fizycznego   i informatyki w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniony” , „zwolniona”.

§ 17

PROJEKT EDUKACYJNY

1. Uczniowie gimnazjum biorą udział w realizacji projektu edukacyjnego.

2. Projekt edukacyjny jest zespołowym, planowym działaniem uczniów, mającym na celu rozwiązanie konkretnego problemu,

z zastosowaniem różnorodnych metod.

3. Zakres tematyczny projektu edukacyjnego może dotyczyć wybranych treści nauczania określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla gimnazjów lub wykraczać poza te treści.

4. Projekt edukacyjny jest realizowany przez zespół uczniów pod opieką nauczyciela  i obejmuje następujące działania:

1) wybranie tematu projektu edukacyjnego;

2) określenie celów projektu edukacyjnego i zaplanowanie etapów jego realizacji;

3) wykonanie zaplanowanych działań;

4) publiczne przedstawienie rezultatów projektu edukacyjnego.

5. Szczegółowe warunki realizacji projektu edukacyjnego określa dyrektor gimnazjum  w porozumieniu z radą pedagogiczną.

6. Kryteria oceniania zachowania ucznia gimnazjum zawarte w ocenianiu wewnątrzszkolnym uwzględniają udział ucznia w realizacji projektu edukacyjnego.

7. Wychowawca klasy na początku roku szkolnego, w którym uczniowie będą realizować projekt edukacyjny, informuje uczniów i ich rodziców (prawnych opiekunów) o warunkach realizacji projektu edukacyjnego.

8. Informacje o udziale ucznia w realizacji projektu edukacyjnego oraz temat projektu edukacyjnego wpisuje się na świadectwie ukończenia gimnazjum.

9. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, uniemożliwiających udział ucznia w realizacji projektu edukacyjnego, dyrektor gimnazjum może zwolnić ucznia z realizacji projektu edukacyjnego.

10. W przypadkach, o których mowa w ust. 9, na świadectwie ukończenia gimnazjum w miejscu przeznaczonym na wpisanie informacji

o udziale ucznia w realizacji projektu edukacyjnego wpisuje się „zwolniony” albo „zwolniona”.

§18

EGZAMIN KLASYFIKACYJNY

1. Uczeń może nie być klasyfikowany z jednego, kilku lub wszystkich zajęć edukacyjnych, jeżeli brak jest podstaw do ustalenia śródrocznej lub rocznej(semestralnej) oceny klasyfikacyjnej z powodu nieobecności ucznia na zajęciach edukacyjnych przekraczającej połowę czasu przeznaczonego na te zajęcia w szkolnym planie nauczania.

2. Uczeń nieklasyfikowany z powodu usprawiedliwionej nieobecności może zdawać egzamin klasyfikacyjny.

3. Na wniosek ucznia nieklasyfikowanego z powodu nieusprawiedliwionej nieobecności lub na wniosek jego rodziców (prawnych opiekunów), rada pedagogiczna może wyrazić zgodę na egzamin klasyfikacyjny.

4. Egzamin klasyfikacyjny zdaje również uczeń:

1) realizujący, na podstawie odrębnych przepisów, indywidualny program lub tok nauki;

2) spełniający obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poza szkołą.

5. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadzany dla ucznia, o którym mowa w ust. 4 pkt 2 nie obejmuje obowiązkowych zajęć edukacyjnych: technika, zajęcia techniczne plastyka, muzyka, zajęcia artystyczne i wychowanie fizyczne oraz dodatkowych zajęć edukacyjnych.

6. Uczniowi, o którym mowa w ust. 4 pkt 2 zdającemu egzamin klasyfikacyjny nie ustala się oceny zachowania.

7. Egzaminy klasyfikacyjne przeprowadza się w formie pisemnej  i ustnej.

8.Egzamin klasyfikacyjny z plastyki, muzyki, zajęć technicznych, informatyki i wychowania fizycznego ma przede wszystkim formę zajęć praktycznych.

9. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza się nie później niż w dniu poprzedzającym dzień zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych. Termin egzaminu klasyfikacyjnego uzgadnia się z uczniem i jego rodzicami (prawnymi opiekunami).

10. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadzany dla ucznia, o którym mowa w ust. 2,3,4 pkt.1, przeprowadza nauczyciel danych zajęć edukacyjnych w obecności, wskazanego przez dyrektora szkoły, nauczyciela takich samych lub pokrewnych zajęć edukacyjnych.

11. Egzamin klasyfikacyjny dla ucznia, o którym mowa w ust. 4 pkt 2, przeprowadza komisja, powołana przez dyrektora szkoły, który zezwolił na spełnianie przez ucznia odpowiednio obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki poza szkołą. W skład komisji wchodzą:

1) dyrektor szkoły albo nauczyciel zajmujący w tej szkole inne stanowisko kierownicze – jako przewodniczący komisji;

2) nauczyciele obowiązkowych zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania dla odpowiedniej klasy.

12. Przewodniczący komisji uzgadnia z uczniem, o którym mowa w ust.4 pkt 2, oraz jego rodzicami (prawnymi opiekunami), liczbę zajęć edukacyjnych, z których uczeń może zdawać egzaminy w ciągu jednego dnia.

13. W czasie egzaminu klasyfikacyjnego mogą być obecni – w charakterze obserwatorów – rodzice (prawni opiekunowie) ucznia.

14. Z przeprowadzonego egzaminu klasyfikacyjnego sporządza się protokół zawierający w szczególności:

1) imiona i nazwiska nauczycieli, o których mowa w ust. 10, a w przypadku egzaminu klasyfikacyjnego przeprowadzanego dla ucznia,

o którym mowa w ust. 4 pkt 2- skład komisji;

2) termin egzaminu klasyfikacyjnego;

3) zadania (ćwiczenia egzaminacyjne);

4) wyniki egzaminu klasyfikacyjnego oraz uzyskane oceny.

Do protokołu załącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.

14a. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu klasyfikacyjnego w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie wyznaczonym przez dyrektora szkoły.

15. W przypadku nieklasyfikowania  ucznia z obowiązkowych lub dodatkowych zajęć edukacyjnych, w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „nieklasyfikowany” lub „ nieklasyfikowana”.

§19

1. Ustalona przez nauczyciela albo uzyskana w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego roczna (semestralna) ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych jest ostateczna, z zastrzeżeniem ust.2 i §20

2. Ustalona przez nauczyciela albo uzyskana w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego niedostateczna roczna (semestralna) ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych może być zmieniona w wyniku egzaminu poprawkowego, z zastrzeżeniem §20, §22

3. Ustalona przez wychowawcę klasy roczna ocena klasyfikacyjna zachowania jest ostateczna, z zastrzeżeniem §20

§20

TRYB ODWOŁAWCZY OD OCENY Z ZAJĘC EDUKACYJNYCH

I ZACHOWANIA

1. Uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) mogą w terminie nie później niż 7 dni od zakończenia zajęć dydaktyczno – wychowawczych, zgłosić zastrzeżenia do dyrektora szkoły, jeżeli uznają, że roczna (śródroczna) ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny.

2. W przypadku stwierdzenia, że roczna (śródroczna) ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie  z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny, dyrektor szkoły powołuje komisję, która:

1) w przypadku ustalenia rocznej (śródrocznej) oceny klasyfikacyjnej z zajęć dydaktycznych – przeprowadza pisemny i ustny sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia oraz ustala roczną (śródroczną) ocenę klasyfikacyjną z danych zajęć edukacyjnych;

2) w przypadku ustalenia rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania  – ustala roczną klasyfikacyjną zachowania w drodze głosowania zwykłą większością głosów; w przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego komisji.

3. Sprawdzian , o którym mowa w ust. 2 pkt 1,  przeprowadza się nie później niż w terminie 5 dni od dnia zgłoszenia zastrzeżeń, o których mowa w ust.1. Termin sprawdzianu uzgadnia się z uczniem i jego rodzicami ( prawnymi opiekunami).

4. W skład komisji wchodzą:

1) przypadku ustalenia rocznej (śródrocznej) oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych:

a) dyrektor szkoły albo nauczyciel zajmujący w tej szkole inne stanowisko kierownicze – jako przewodniczący komisji,

b) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne,

c) dwóch nauczycieli z danej lub innej szkoły tego samego typu, prowadzący takie same zajęcia edukacyjne;

2) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania:

a) dyrektor szkoły albo nauczyciel zajmujący w tej szkole inne stanowisko kierownicze – jako przewodniczący komisji,

b) wychowawca klasy,

c) wskazany przez dyrektora szkoły nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne w danej klasie,

d) pedagog,

e) przedstawiciel samorządu uczniowskiego,

f) przedstawiciel rady rodziców.

5. Nauczyciel, o którym mowa w ust. 4 pkt 1 lit. b, może być zwolniony z udziału w pracy komisji na własną prośbę lub w innych, szczególnie uzasadnionych przypadkach. W takim przypadku dyrektor szkoły powołuje innego nauczyciela prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne, z tym że powołanie nauczyciela zatrudnionego w innej szkole następuje  w porozumieniu z dyrektorem tej szkoły.

6. Ustalona przez komisję roczna (śródroczna) ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych oraz roczna ocena klasyfikacyjna zachowania nie może być niższa od ustalonej wcześniej oceny. Ocena ustalona przez komisję jest ostateczna, z wyjątkiem niedostatecznej rocznej (śródrocznej) oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych, która może być zmieniona    w wyniku egzaminu poprawkowego,

z zastrzeżeniem, § 15 ust. 1.

7. Z prac komisji sporządza się protokół zawierający w szczególności:

1) w przypadku rocznej (śródrocznej) oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych:

a) skład komisji,

b) termin sprawdzianu, o którym mowa w ust. 2 pkt 1,

c) zadania (pytania) sprawdzające,

d) wynik sprawdzianu oraz ustaloną ocenę;

2) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania:

a) skład komisji,

b) termin posiedzenia komisji,

c) wynik głosowania,

d) ustaloną ocenę zachowania wraz z uzasadnieniem.

Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.

8. Do protokołu, o którym mowa w ust. 7 pkt 1, dołącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia.

9. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do sprawdzianu, o którym mowa w ust. 2 pkt 1, w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie, wyznaczonym przez dyrektora szkoły.

10. Przepisy ust. 1-9 stosuje się odpowiednio w przypadku rocznej (śródrocznej) oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych uzyskanej

w wyniku egzaminu poprawkowego, z tym że termin do zgłoszenia zastrzeżeń wynosi 5 dni od dnia przeprowadzenia egzaminu poprawkowego. W tym przypadku, ocena ustalona przez komisje jest ostateczna.

§21

PROMOWANIE

1.Uczeń otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej (semestr programowo wyższy) jeżeli ze wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych, określonych w szkolnym planie nauczania, uzyskał roczne (semestralne) oceny klasyfikacyjne wyższe od oceny niedostatecznej z zastrzeżeniem §22 ust. 10 i §40 ust. 5

2.Uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał z obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią ocen 4,75 oraz co najmniej bardzo dobrą ocenę zachowania otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej z wyróżnieniem.

3. Uczeń, który nie spełnił warunków określonych w ust. 1, nie otrzymuje promocji do klasy programowo wyższej (na semestr programowo wyższy) i powtarza klasę (semestr)  z zastrzeżeniem §15 ust. 10.

4. Uczeń gimnazjum, który posiada orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego i ma opóźnienie w realizacji programu nauczania co najmniej jednej klasy, a który w gimnazjum specjalnym uzyskuje ze wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych oceny uznane za pozytywne w ramach wewnątrzszkolnego oceniania oraz rokuje opanowanie w jednym roku szkolnym programów nauczania dwóch klas, może być promowany do klasy programowo wyższej również w ciągu roku szkolnego.

5.  Rada pedagogiczna może podjąć uchwałę o niepromowaniu do klasy programowo wyższej lub nieukończeniu szkoły przez ucznia, któremu co najmniej 2 razy z rzędu ustalono naganną roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania.

§22

EGZAMIN POPRAWKOWY

1. Uczeń, który w wyniku rocznej (semestralnej) klasyfikacji uzyskał ocenę niedostateczną  z jednych albo dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych, może zdawać egzamin poprawkowy z tych zajęć.

2. Egzamin poprawkowy składa się z części pisemnej i ustnej z wyjątkiem egzaminu  z plastyki, muzyki, zajęć artystycznych,  informatyki, techniki,  oraz wychowania fizycznego, z których egzamin ma przede wszystkim formę zadań praktycznych.

3. Termin egzaminu poprawkowego wyznacza dyrektor szkoły do dnia zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych. Egzamin przeprowadza się w ostatnim tygodniu ferii letnich, a w szkole, w której zajęcia dydaktyczno – wychowawcze kończą siię

w styczniu – po zakończeniu tych zajęć, nie później niż do końca lutego.

4. Egzamin poprawkowy przeprowadza komisja powołana przez dyrektora szkoły. W skład komisji wchodzą:

1) dyrektor szkoły albo nauczyciel zajmujący w tej szkole inne stanowisko kierownicze – jak przewodniczący komisji;

2) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne – jako egzaminujący;

3) nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne – jako członek komisji.

5. Nauczyciel, o którym mowa w ust. 4 pkt 2, może być zwolniony z udziału w pracy komisji na własną prośbę lub w innych, szczególnie uzasadnionych przypadkach. W takim przypadku dyrektor szkoły powołuje jako osobę egzaminującą innego nauczyciela prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne, z tym, że powołanie nauczyciela zatrudnionego w innej szkole następuje w porozumieniu z dyrektorem tej szkoły.

6. Z przeprowadzonego egzaminu poprawkowego sporządza się protokół zawierający   w szczególności:

1) skład komisji;

2) termin egzaminu poprawkowego;

3) pytania egzaminacyjne;

4) wynik egzaminu poprawkowego oraz uzyskana ocenę.

Do protokołu dołącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.

7. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu poprawkowego     w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie, wyznaczonym przez dyrektora szkoły, nie później niż do końca września w szkole, w której zajęcia dydaktyczno – wychowawcze kończą się w styczniu – nie później niż do końca marca.

8. Uczeń, który nie zdał egzaminu poprawkowego, nie otrzymuje promocji do klasy programowo wyższej (na semestr programowo wyższy) i powtarza klasę(semestr).

10. Uwzględniając możliwości edukacyjne ucznia gimnazjum, rada pedagogiczna może jeden raz w ciągu danego etapu edukacyjnego promować do klasy programowo wyższej (semestru programowo wyższego) ucznia, który nie zdał egzaminu poprawkowego z jednych obowiązkowych zajęć edukacyjnych, pod warunkiem, że te obowiązkowe zajęcia edukacyjne są zgodnie ze szkolnym planem nauczania realizowane w klasie programowo wyższej (semestrze programowo wyższym).

§23

WARUNKI  UKOŃCZENIA GIMNAZJUM

1. Uczeń kończy gimnazjum :

1) jeżeli w wyniku klasyfikacji końcowej, na którą składają się roczne (semestralne) oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych uzyskane w klasie programowo najwyższej (semestrze programowo najwyższym) oraz roczne (semestralne) oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych, których realizacja zakończyła się   w klasach programowo niższych (semestrach programowo niższych) w szkole danego typu, z uwzględnieniem §21 ust. 5  uzyskał oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych wyższe od oceny niedostatecznej, z zastrzeżeniem , jeżeli ponadto przystąpił do egzaminu gimnazjalnego.

2. Uczeń kończy gimnazjum z wyróżnieniem, jeżeli w wyniku klasyfikacji końcowej, o której mowa w ust. 1 pkt. 1, uzyskał

z obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią ocen co najmniej 4,75 oraz co najmniej bardzo dobrą ocenę zachowania.

3. Uczniowi, który uczęszczał na dodatkowe zajęcia edukacyjne lub religię albo etykę, do średniej ocen, o której mowa w ust. 2, wlicza się także roczne oceny uzyskane z tych zajęć.

Tą informację opublikował Antoni Kluz dnia 2 Listopad 2012 o godz. 20:24.